โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document กฏหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document กฏหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document กฏหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
Adobe Acrobat Document กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.82 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษษขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.29 KB
Adobe Acrobat Document พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document พรบ. คุ้มครองเด็ก 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.66 KB
Adobe Acrobat Document พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.47 KB
Adobe Acrobat Document พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.58 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 2545 และ (ฉบับที่ 3) 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.96 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 482.25 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.77 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.91 KB
Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document การเลื่อนขั้นเงินเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.69 KB
Adobe Acrobat Document อำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.02 KB