โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document คู่มือการให้บริการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 358.81 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการรับนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.71 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.7 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.27 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.48 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.13 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอย้ายเข้านักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 359.71 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 349.8 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอลาออก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.21 KB