โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่ตั้งโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2484
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บริเวณภายในโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2484
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..