โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสนธยา ปาดสี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัต พุฒดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสายหยุด ปิ่นทะสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมาลี สถิตดนัยกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองฯ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช พุฒดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิธานกิตติวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาสิงห์ ปฏิญาโณ
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย สุดสิน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอังคณา ฤกษ์วศินกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางมะณี เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ คงสว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐศักดิ์ เปี่ยมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา บุญชู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมภาร คำวิชิตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา จุลสุข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรยุทธ์ ใจดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุจรี พึ่งชื่น
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสยาม บัลลังก์โพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา