โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
                          พันธกิจ
  1.  ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับ
      ให้มีคุณภาพเน้นคุณธรรมคู่ความรู้
  2.  จัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียง
       มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุม
       ตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
  3.  พัฒนาระบบ ICT ให้ทันสมัยเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล
       และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
  4.  เร่งรัดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
       สถานศึกษา
 
                            เป้าหมาย
  1.  พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา
  2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
  4.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
       
                  อัตลักษณ์
         วินัย     สุจริต   จิตอาสา

              เอกลักษณ์
         เด็กดี     มีจิตอาสา