โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
พ.ศ. 2484 ขุนสมบูรณ์ ธนสาร(กำนันวิง คล้ายสมบูรณ์) ร่วมกับนายวาด ใจดี บอกบุญราษฎรในหมู่บ้าน สร้างอาคารเรียนชั่วคราวบนที่ดินของนางมุข(ใจดี) เปี่ยมสวัสดิ์ เปิดสอนนักเรียนในหมู่บ้าน ตามเจตนารมณ์ของย่าดี ใจดี โดยมีนายเสริม บูรณะเศรษฐ เป็นครูใหญ่  ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบป 1 ขนาด 6 x 8 เมตรจำนวน 3 ห้องเรียน ด้วยงบประมาณจากราษฎรและได้งบประมาณ ก.ศ.บ. จากโรงเรียนสมุทรปราการมาเพิ่มเติม ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2494 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2509 สภาพอาคารเรียนทรุดโทรมมาก ทางราชการจึงอนุมัติงบประมาณ 50,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน นางสาวปลีก ใจดี(พี่สาว)และนายเสริม ใจดี  เห็นว่าที่ดินเดิมมีบริเวณน้อยจึงแลกสับเปลี่ยนที่ดินของนางมุข(ใจดี) เปี่ยมสวัสดิ์ และย้ายอาคารเรียนมายังที่ดินแปลงใหม่ของนายเสริม ใจดี เนื้อที่ 2 ไร่ 16 ตารางวา ปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน ด้วยงบประมาณทั้งทางราชการอนุมัติและเงินสมทบจากราษฎร รวมค่าก่อสร้าง 361,376 บาท  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2514 และให้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนคลองสองพี่น้อง
พ.ศ. 2516 นายเสริม ใจดีขอแบ่งแยกที่ดินจำนวน 2 ไร่ 16 ตารางวาของโรงเรียนให้มีโฉนดและยกให้เป็นของทางราชการโดยสมบูรณ์
พ.ศ. 2518 นางมุข เปี่ยมสวัสดิ์และนายเงิน เปี่ยมสวัสดิ์ แลกสับเปลี่ยนที่ดินและได้ยกที่ดินเพิ่มให้โรงเรียนอีก 1 งาน 76.5 ตารางวา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2518 ทำให้โรงเรียนคลองสองพี่น้องมีที่ดินรวม 2 ไร่ 1 งาน 92.5 ตารางวา
พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้ทำเรื่องเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
          ปัจจุบัน โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) มีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วันที่ 10 มิถุนายน 2562  มีจำนวนนักเรียน 495 คน มีผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ