โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
คุณธรรมนำวิชาการ   สืบสานวัฒนธรรม  ก้าวนำด้วยเทคโนโลยี
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
 
ปรัชญา
 
สุวิชา  โน  ภวํ   โหติ    ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
 
 
คำขวัญ
คุณภาพล้ำ            คุณธรรมเด่น   
เน้นสิ่งแวดล้อม  
ดีพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน