โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2/1 16 15 31
อนุบาล 2/2 0 0 0
รวม 16 15 31
อนุบาล 3/1 15 12 27
อนุบาล 3/2 0 0 0
รวม 15 12 27
ประถมศึกษาปีที่1/1 23 17 40
ประถมศึกษาปีที่1/2 0 0 0
รวม 23 17 40
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 11 21 32
ประถมศึกษาปีที่2/2 15 14 29
รวม 26 35 61
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 13 27
ประถมศึกษาปีที่3/2 12 15 27
รวม 26 28 54
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 12 17 29
ประถมศึกษาปีที่4/2 15 13 28
รวม 27 30 57
ประถมศึกษาปีที่5/1 18 16 34
ประถมศึกษาปีที่5/2 18 15 33
รวม 36 31 67
ประถมศึกษาปีที่6/1 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่6/2 15 10 25
รวม 29 21 50
รวมนักเ้รียนทั้งหมด 198 189 387