โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลนันท์ ปู่แก้ว
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฟ้าใส วรรณา
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกาญจนา ลุงหม่อง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเบญญาภา อัครชาติ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวราภรณ์ อำไพพิศ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิรักษ์ สงคราม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐภรณ์ คงสมจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูยาแพท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูวรินทร์ ไพรเตี้ย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนิศร มีวิรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชัญชนก นิลอุบล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรันดา อิ่มหน่ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูผา เด่นวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :